UAB „Vilniaus vandenys“ elektroninės savitarnos svetainės www.savitarna.vv.lt naudojimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. UAB „Vilniaus vandenys“ elektroninės savitarnos svetainės www.savitarna.vv.lt (toliau – e. savitarna) naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi e. savitarna sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę. Šalimis šių Taisyklių atžvilgiu laikytini Klientai, Naudotojai ir Vilniaus vandenys.
2. Šiose Taisyklėse asmuo, kuris naudojasi Vilniaus vandenys teikiamomis paslaugomis (rašytinės sutarties pagrindu arba konkliudentiniais veiksmais, kai, nors ir nesudaryta rašytinė sutartis, asmuo faktiškai naudojasi Vilniaus vandenys paslaugomis), vadinamas Klientu. Naudotoju vadinamas asmuo, kuris faktiškai naudojasi e. savitarna: tai gali būti Klientas ar jo įgaliotas asmuo (nepaisant to, ar išduotas ir Vilniaus vandenys pateiktas formalus įgaliojimas), arba asmuo, ketinantis ateityje naudotis Vilniaus vandenys paslaugomis, arba bet kuris trečiasis asmuo. Klientu gali būti juridinis arba fizinis asmuo, Naudotoju – tik veiksnus fizinis asmuo. Kliento ir Naudotojo gali būti tas pats asmuo.
3. E. savitarnos paslaugos – tai su UAB „Vilniaus vandenys“, įmonės kodas 120545849, buveinė Spaudos g. 8, Vilnius (toliau – Vilniaus vandenys) teikiamų vandentvarkos paslaugų Klientui administravimu e. savitarnoje susijusios paslaugos.
4. Naudotojas ir Klientas, prisijungdamas prie e. savitarnos ir ja naudodamasis bei paspaudęs mygtuką „Patvirtinti“, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis, jų nuostatas suprato ir laisva valia įsipareigoja jų laikytis. Naudotojas ar Klientas negali naudotis e. savitarna, jeigu nėra susipažinęs su šių Taisyklių turiniu arba nesutinka su juo.

Paslaugų teikimas

5. Klientas, prisijungęs prie e. savitarnos, gali:
5.1. Matyti informaciją apie savo atliktus mokėjimus, vartojimą, mokėtinas sumas;
5.2. Deklaruoti Vilniaus vandenų teikiamų paslaugų rodmenis;
5.3. Gauti informacinius pranešimus iš Vilniaus vandenų;
5.4. Peržiūrėti savo asmens duomenis;
5.5. Atnaujinti kontaktinius duomenis;
5.6. Sudaryti elektroninius įgaliojimus (taikoma tik Klientams, kurie yra juridiniai asmenys).
6. Naudotojas, atsižvelgiant į konkrečią situaciją (tarp Naudoto ir Vilniaus vandenų susiklosčiusius teisinius santykius), gali atlikti visus arba tik dalį veiksmų, nurodytų Taisyklių 5 punkte.
7. Kiekvieną kartą jungiantis prie e. savitarnos Naudotojas privalo būti autentifikuojamas.
8. Prie e. savitarnos galima prisijungti šiais būdais:
8.1. Naudojant Kliento numerį ir slaptažodį – tik turint rašytinę paslaugų teikimo sutartį su Vilniaus vandenimis; Kliento numeris ir slaptažodis komplekte vadinami Prisijungimo duomenimis;
8.2. Naudojant AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, Luminor bank AB elektroninės bankininkystės sistemas;
8.3. Naudojant mobilųjį elektroninį parašą.
8.4. Telefonu susisiekus su Vilniaus vandenų darbuotoju(-a) bei nurodžius savo duomenis, kuriuos prašoma pateikti, Klientas, turintis rašytinę Sutartį su Vilniaus vandenimis, tačiau neturintis registruotos e. savitarnos paskyros bei slaptažodžio, gali gauti Prisijungimo prie e. savitarnos duomenis.
9. Taisyklių 8.1. papunktyje minimas Kliento numeris yra nurodomas rašytinėje Kliento ir Vilniaus vandenys sudarytoje sutartyje dėl paslaugų teikimo.
10. Klientas bet kuriuo metu gali pasikeisti slaptažodį. Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau nei 8 simboliai.
11. Jei e. savitarna naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Kliento vardu (autentifikuotas kaip Klientas), laikoma, kad visi tokio prisijungimo metu atlikti veiksmai yra atlikti paties Kliento. Klientas prisiima tokių veiksmų atlikimo riziką. Vilniaus vandenys neatsako už neteisingos informacijos pateikimą, veiksmus su asmens duomenimis ar kitas iš tokio prisijungimo kylančias pasekmes.
12. Klientas, kuris yra juridinis asmuo, e. savitarnoje turi teisę sudaryti elektroninius įgaliojimus, kurių pagrindu tretiesiems asmenims (to juridinio asmens darbuotojams ar paslaugų tiekėjams, ar kitiems asmenims) suteikiamos teisės atstovauti Klientą e. savitarnoje, tai reiškia - atlikti visus e. savitarnoje galimus atlikti veiksmus Kliento vardu. Elektroniniai įgaliojimai sudaromi tokia tvarka:
12.1. pirmą kartą prisijungti prie e. savitarnos ir sudaryti elektroninį įgaliojimą gali tik atsakingas asmuo, kuris turi Prisijungimo duomenis arba yra nurodytas rašytinėje Vilniaus vandenų paslaugų teikimo sutartyje kaip atsakingas asmuo. Jis gali kurti įgaliojimus, matyti galiojančių įgaliojimų sąrašą, sustabdyti įgaliojimų galiojimą.
12.2. Sudarant elektroninį įgaliojimą, nurodomi šie įgaliojamojo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas. Taip pat nurodoma įgaliojimo galiojimo data (nuo – iki).
12.3. Klientas įsipareigoja atšaukti išduotą elektroninį įgaliojimą nedelsiant, jeigu asmeniui, kuriam išduotas elektroninis įgaliojimas (įgaliotiniui) atšaukiamos teisės veikti Kliento vardu. Įgaliojimas atšaukiamas redaguojant įgaliojimo galiojimo datą: nurodant galiojimo datą, sutampančią su redagavimo dienos data.
13. Klientas atsako ir privalo užtikrinti, kad elektroninius įgaliojimus sudarantys asmenys turėtų tam reikiamas teises. Klientas taip pat atsako ir privalo užtikrinti tinkamo teisinio pagrindo buvimą asmens duomenų perdavimui Vilniaus vandenims naudojantis e. savitarna (pavyzdžiui, turėti rašytinius įgaliotinių sutikimus perduoti jų asmens duomenis Vilniaus vandenims). Jeigu Klientas nesilaiko šio punkto reikalavimų, Klientas įsipareigoja atlyginti visus Vilniaus vandenims ir tretiesiems asmenims dėl to kilusius nuostolius. Už šiame punkte numatytų reikalavimų nesilaikymą Vilniaus vandenys gali apriboti Kliento (įskaitant visus jo įgaliotus asmenis) naudojimąsi e. savitarna.
14. Klientas atsako už visų savo įgaliotų (tiek įgaliotų tiesiogiai, tiek perįgaliotų) asmenų veikimą ar neveikimą e. savitarnoje.
15. Klientams, kurie bent vieną kartą buvo prisijungę prie e. savitarnos, mokėjimo pranešimai, PVM sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai pateikiami tik elektroniniu būdu (siunčiant juos elektroniniu paštu, pateikiant e. savitarnoje arba kitu Vilniaus vandenys pasirinktu būdu).

Šalių teisės ir pareigos

16. Vilniaus vandenys:
16.1. turi teisę keisti, pildyti e. savitarnos funkcionalumą ir siųsti Klientui ir Naudotojui informacinius pranešimus apie tokius pasikeitimus bei kitą su e. savitarna ir Vilniaus vandenų veikla susijusią Klientui ir Naudotojui būtiną žinoti informaciją. Tokios informacijos pateikimas bet kokiais būdais nėra laikomas tiesiogine rinkodara.
16.2. turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbiant e. savitarnoje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo e. savitarnoje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Klientas ar Naudotojas raštu nepraneša apie atsisakymą naudotis e. savitarna ir toliau naudojasi e. savitarnos paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
16.3. turi teisę registruoti visus veiksmus, atliekamus naudojantis e. savitarna. Šie įrašai prireikus gali būti panaudoti įrodyti atitinkamų Naudotojo veiksmų atlikimą arba neatlikimą.
16.4. neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo e. savitarnos veikimo, kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Vilniaus vandenų valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį e. savitarnos veikimą. Vilniaus vandenys jokiais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl e. savitarnos veiklos sutrikimų.
16.5. įsipareigoja išregistruoti Klientą arba Naudotoją iš e. savitarnos, gavus rašytinį jo prašymą.
16.6. turi teisę išregistruoti Klientą arba Naudotoją iš e. savitarnos, kai jis nesinaudoja e. savitarnos paslaugomis ilgiau nei 2 (dvejus) metus, arba kai Vilniaus vandenys gauna įrodymais patvirtintą informaciją apie vieno Kliento pasikeitimą kitu (pvz., parduodamas objektas, kurio adresu teikiamos vandentvarkos paslaugos, ir su nauju objekto savininku sudaroma paslaugų teikimo sutartis).
17. Naudotojas ir Klientas:
17.1. įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių išsaugoti Prisijungimo duomenis ir kitus autentifikavimui naudojamus duomenis ir tinkamai juos naudoti prisiimant pilną riziką bei atsakomybę už visus veiksmus, atliktus e. savitarnoje.
17.2. įsipareigoja nedelsiant pakeisti prisijungimo prie e. savitarnos slaptažodį kilus bet kokio pobūdžio įtarimams, kad slaptažodį galėjo sužinoti ar panaudoti tretieji asmenys.
17.3. supranta, kad tokiu atveju, jeigu Prisijungimo duomenys yra perduodami ar kitaip tyčia ar netyčia atskleidžiami trečiajam asmeniui (pavyzdžiui, parduodant objektą naujam savininkui), trečiasis asmuo gali prisijungti prie e. savitarnos, matyti visus joje esančius Kliento ir Naudotojo asmens duomenis ir atlikti Taisyklių 5 punkte nurodytus veiksmus. Griežtai draudžiama bet kokiais būdais atskleisti Prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims.
17.4. įsipareigoja e. savitarnoje teikti tik teisingą informaciją.
17.5. įsipareigoja pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei, kontaktinei informacijai) ne vėliau kaip per 3 dienas atnaujinti šiuos duomenis e. savitarnoje.
17.6. įsipareigoja atidžiai perskaityti Vilniaus vandenų teikiamus dokumentus ir informaciją. Pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų teikiamoje informacijoje, privalo nedelsdamas informuoti apie tai Vilniaus vandenis.
17.7. turi teisę atsisakyti naudotis e. savitarna pateikdamas rašytinį prašymą Taisyklių 22 punkto nurodytais būdais (išskyrus telefonu) Vilniaus vandenims dėl išregistravimo.

Baigiamosios nuostatos ir ginčų sprendimas

18. Visi šių Taisyklių priedai, įskaitant Privatumo politiką, laikomi sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi.
19. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Vilniaus vandenų ir Naudotojo ar Kliento kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
20. Ginčai gali būti sprendžiami ir neteismine tvarka žemiau nurodytose institucijose:
20.1. Ginčai, susiję su vartotojų apsauga (taikoma tik fiziniams asmenims) – Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, Vilniaus g. 25, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, svetainė www.vvtat.lt;
20.2. Ginčai, susiję su paslaugų kaina – Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, buveinė Verkių g. 25c, Vilnius, el. p. rastine@regula.lt, svetainė www.regula.lt;
20.3. Ginčai, susiję su asmens duomenimis – Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, buveinė A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, el. p. ada@ada.lt, svetainė www.ada.lt.
21. Visos teisės į e. savitarną ir joje esančius kūrinius priklauso Vilniaus vandenims ir yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks e. savitarnoje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Vilniaus vandenų sutikimo.
22. Visais klausimais dėl naudojimosi e. savitarna ar e. savitarnoje teikiamų paslaugų prašome kreiptis:
22.1. Raštu: el. paštu info@vv.lt arba siunčiant laiškus adresu Spaudos g. 8, 01517 Vilnius;
22.2. Telefonu 1889;
22.3. atvykus į bet kurį Vilniaus vandenų klientų aptarnavimo centrą (kontaktai skelbiami Vilniaus vandenų svetainėje www.vilniausvandenys.lt) ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
23. Taisyklės įsigalioja jų paskelbimo e. savitarnoje dieną ir galioja neterminuotai.
24. Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2018-01-04.