UAB „Vilniaus vandenys“ elektroninės savitarnos svetainės www.savitarna.vv.lt privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. UAB „Vilniaus vandenys“ elektroninės savitarnos svetainės www.savitarna.vv.lt privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles, kuriais remdamasis e. savitarnos valdytojas Vilniaus vandenys tvarko Klientų ir Naudotojų asmens duomenis.
2. Visos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta UAB „Vilniaus vandenys“ elektroninės savitarnos svetainės www.savitarna.vv.lt naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Ši Privatumo politika yra priedas prie Taisyklių ir neatsiejama Taisyklių dalis.
3. Vilniaus vandenys turi teisę vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai paskelbdama e. savitarnoje. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo e. savitarnoje dienos. Jei po Privatumo politikos pakeitimo ar papildymo Klientas ar Naudotojas raštu nepraneša apie atsisakymą naudotis e. savitarna ir toliau naudojasi e. savitarnos paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.

Patvirtinimai ir atsakomybė

4. Naudotojai, prisijungdami prie e. savitarnos ir ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šios Privatumo politikos nuostatomis ir sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir jos tvarkymas e. savitarnoje būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu Vilniaus vandenims tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek yra reikalinga e. savitarnai valdyti, jos funkcionavimui užtikrinti bei e. savitarnos paslaugoms teikti.
5. Naudotojas teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis e. savitarnoje užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Vilniaus vandenų ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius bei pretenzijas.
6. Vilniaus vandenys neatsako už atvejus, kai Kliento ar Naudotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Kliento ar Naudotojo tapatybė pavagiama ar atliekami kiti neteisėti veiksmai pasinaudojant Kliento ar Naudotojo tretiesiems asmenims pateiktais asmens duomenimis ar Prisijungimo duomenimis dėl paties Kliento ar Naudotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Taisyklių ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

Asmens duomenų tvarkymas

7. Svetainėje Kliento ir Naudotojo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi laikantis šios Privatumo politikos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų, taip pat vadovaujantis Vilniaus vandenų lokaliniais norminiais teisės aktais.
8. E. savitarnoje tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslai:
8.1. E. savitarnos paslaugų, susijusių su Vilniaus vandenų teikiamomis paslaugomis, teikimas;
8.2. Ginčų prevencija, siekiant turėti informaciją apie Naudotojo atliktus veiksmus e. savitarnoje;
8.3. tiesioginės rinkodaros tikslu.
8.4. Kiti nei Politikos 8.1.-8.3. papunkčiuose nurodyti duomenų tvarkymo tikslai nėra taikomi.
9. E. savitarnoje tvarkomų duomenų tvarkymo pagrindas:
9.1. Duomenų, tvarkomų Politikos 8.1. ir 8.2. papunkčiuose nurodytais tikslais – sudaryta arba ketinama sudaryti sutartis dėl Vilniaus vandenys paslaugų teikimo;
9.2. Duomenų, tvarkomų Politikos 8.3. papunktyje nurodytu tikslu – kliento sutikimas.
10. Klientas ar Naudotojas sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais pasirenka suteikti arba nesuteikti registruodamasis e. savitarnoje. Bet kuriuo metu e. savitarnoje Klientas ar Naudotojas gali atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
11. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik šie asmens duomenys: vardas arba pavadinimas, telefono numeris, elektroninis paštas. Visi kiti asmens duomenys (įskaitant vardą arba pavadinimą, telefono numerį, elektroninį paštą) tvarkomi Politikos 8.1. ir 8.2. papunkčiuose nurodytais tikslais.
12. E. savitarnoje tvarkomi šie Kliento asmens duomenys, kai Klientas yra fizinis asmuo:
12.1. Vardas;
12.2. Pavardė;
12.3. Asmens kodas;
12.4. Kliento kodas;
12.5. Elektroninio pašto adresas;
12.6. Telefono numeris;
12.7. Adresas;
12.8. Duomenys apie svetainės naudojimą (autentifikacijų metu gauti duomenys, duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete, IP adresai, iš kurių buvo jungiamasi, prisijungimo laikas ir trukmė, duomenys apie svetainėje atliekamus veiksmus);
12.9. Duomenys, susiję su paslaugų teikimu (mokėtojo unikalus numeris, paslaugų, įrangos, rodmenų, sąskaitų, atsiskaitymų, informacija).
13. E. savitarnoje tvarkomi šie Naudotojo asmens duomenys:
13.1. Politikos 12.1.-12.8. papunkčiuose nurodyti asmens duomenys.
14. Gali būti tvarkoma tik dalis Politikos 13 punkte nurodytų Naudotojo asmens duomenų, jeigu dalies duomenų Naudotojas nėra nurodęs.
15. E. savitarnoje tvarkomi šie Kliento duomenys, kai Klientas yra juridinis asmuo:
15.1. Kliento atstovo (atsakingo asmens) vardas, pavardė ir asmens kodas;
15.2. Kliento pavadinimas;
15.3. Kliento juridinis kodas;
15.4. Politikos 12.4.-12.9. papunkčiuose nurodyti duomenys.
16. Kliento ir Naudotojo duomenys tvarkomi tol, kol Klientas ir Naudotojas yra registruotas e. savitarnoje, ir vienerius metus po išregistravimo, nebent Vilniaus vandenys nustato trumpesnius duomenų tvarkymo terminus. Pasibaigus nurodytam terminui, asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami.
17. Sunaikinant Kliento duomenis, kartu sunaikinami ir šio Kliento įgaliotinių duomenys.
18. Asmens duomenys sunaikinami neatkuriamai ištrinant juos iš e. savitarnos informacinės sistemos ir jos kopijų, jei tokios kopijos daromos. Asmens duomenys yra nuasmeninami, tai yra jų reikšmės yra pakeičiamos atsitiktinių simbolių deriniu taip, kad šių asmens duomenų ateityje nebebūtų galima atkurti ir atpažinti. Sąrašus duomenų, kurie yra sunaikinami, o kurie – nuasmeninami, sudaro ir vidiniu teisės aktu tvirtina Vilniaus vandenys, atsižvelgdama į naudojamos informacinės sistemos architektūrą ir techninius parametrus. Duomenų sunaikinimas ar nuasmeninimas laikomas duomenų tvarkymo pabaiga.
19. Duomenų rinkinys nebėra laikomas asmens duomenimis, jei sunaikinus, nuasmeninus ar atskyrus dalį duomenų, iš rinkinyje likusių duomenų nėra galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
20. Atkreipiamas Kliento ir Naudotojo dėmesys, kad Kliento ir Naudotojo asmens duomenys, įrašyti dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant: sutartys, paraiškos, sąskaitos, mokėjimo dokumentai ar juos sudarančios duomenų rinkmenos) ir buhalterinėje Vilniaus duomenų sistemoje Kliento ar Naudotojo prašymu negali būti sunaikinti ir yra saugomi šiuose dokumentuose ir sistemoje tiek, kiek nurodo šių dokumentų ar duomenų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
21. Asmens duomenys nėra teikiami trečiosioms šalims, išskyrus Vilniaus vandenų teisės ir finansų konsultantus, auditorius ir duomenų tvarkytojus. Kitiems asmenims duomenys teikiami tik esant įstatymo nustatytam pagrindui.

Šalių teisės ir pareigos

22. Naudotojas ir Klientas turi teisę:
22.1. kreiptis į Vilniaus vandenis su prašymu suteikti informaciją apie e. savitarnoje tvarkomus asmens duomenis;
22.2. kreiptis į Vilniaus vandenis su prašymu ištaisyti e. savitarnos naudotojo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, e. savitarnos naudotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
22.3. raštu arba atvykęs į bet kurį Vilniaus vandenys klientų aptarnavimo centrą kreiptis į Vilniaus vandenis su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Tokiu atveju Klientas ir Naudotojas supranta, kad e. savitarnos paslaugos jiems nebegalės būti teikiamos.
23. Vadovaujamasi principu, kad asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Dėl to Klientas ir Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas e. savitarnoje atnaujinti pasikeitusius savo asmens duomenis, kaip tai nustatyta Taisyklių 17.5. papunktyje.
24. Jeigu Vilniaus vandenys abejoja Kliento ar Naudotojo pateiktų duomenų teisingumu ar Naudotojo tapatybe, Vilniaus vandenys turi teisę apriboti šio Kliento ar Naudotojo teises prisijungti prie e. savitarnos ir naudotis e. savitarnos paslaugomis, kol abejonę keliantys duomenys bus patikrinti ir patikslinti.
25. Vilniaus vandenys įsipareigoja neatskleisti Kliento ir Naudotojo asmens duomenų, įskaitant naudojimosi e. savitarna faktą, tretiesiems asmenims, išskyrus Politikos 21 punkte numatytas išimtis.

Slapukai

26. Vilniaus vandenys, siekdami padaryti naudojimąsi e. savitarna greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Naudotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Vilniaus vandenys naudoja Naudotojui atpažinti bei e. savitarnos lankomumo statistikai stebėti.
27. Klientas ir Naudotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Vilniaus vandenys įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Klientas ir Naudotojas, naudodamasis e. savitarna, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Vilniaus vandenų numatyti slapukai. Šis sutikimas gali bet kada būti atšaukiamas, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros e. savitarnos funkcijos gali neveikti.
28. E. savitarnoje naudojami slapukai:
28.1. Slapuko pavadinimas: JSESSIONID; Aprašymas: Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti; Sukūrimo momentas: Įėjimo į puslapį metu; Galiojimo laikas: Iki interneto svetainės lango uždarymo; Naudojami duomenys: Unikalus identifikatorius.
28.2. Slapuko pavadinimas: ses_key; Aprašymas: Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti; Sukūrimo momentas: Įėjimo į puslapį metu; Galiojimo laikas: Iki interneto svetainės lango uždarymo; Naudojami duomenys: Unikalus identifikatorius.

Baigiamosios nuostatos

29. Ginčų sprendimui taikoma tvarka, nurodyta Taisyklių baigiamosiose nuostatose.
30. Privatumo politika įsigalioja jos paskelbimo e. savitarnoje dieną ir galioja neterminuotai.
31. Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2018-01-04.